Ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

06/08/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương tập trung xây dựng kế hoạch thanh tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng thuộc ngành mình quản lý; phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã công bố danh sách doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy định, nội dung nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 26/5/2020, của Chính phủ; làm đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND thành phố theo quy định. Chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng và có các biện pháp khuyến khích, động viên đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hỗ trợ, thúc đẩy hình thành, phát triển và tạo điều kiện hoạt động hiệu quả mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới cấp huyện trên địa bàn toàn thành phố.

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, kiện toàn cán bộ và phân công công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động trên địa bàn. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định. Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

UBND Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019, của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch 136-KH/TU ngày 2/5/2019 của Thành ủy, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ. Phát động các phong trào thi đua nhằm khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Nguyên Phương