Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân

21/08/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo đó, Thành phố yêu cầu quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống chống tham nhũng. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng; nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan mình thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; đồng thời phải coi đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan đơn vị.

Đồng thời các đơn vị tăng cường cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong tháng 8/2019 phải triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ thực hiện chức năng về hướng dẫn công tác ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các chủ trương, chính sách; tạo sự đồng thuận ủng hộ đối với hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền.

Công an thành phố tăng cường phối hợp với Viện KSND, TAND đưa ra xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Minh Anh