Ngành Giáo dục chung tay xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

24/01/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025 với mục tiêu cốt lõi là xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN hài hòa, đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ hướng tới người dân.

 

Theo đó, toàn ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố trong triển khai thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tập trung giảng dạy hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh” cho học sinh phổ thông nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát các nội dung về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện các chương trình, đề án chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo, phát triển đa dạng nội dung, tài liệu và hình thức giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học và chuyển đổi ngành nghề của xã hội. Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Hoàn thiện hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên nhằm nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hóa và các di sản trong khu vực, đề cao bản sắc ASEAN. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN hài hòa, đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ hướng tới người dân, xây dựng môi trường sống an toàn và tạo dựng một bản sắc chung của khu vực, khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia và hưởng lợi từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Minh Châu