Nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ

16/11/2018

(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, lĩnh vực khoa học công nghệ (KH&CN) luôn được thành phố Hà Nội quan tâm. Hoạt động này đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Thành phố “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hà Nội đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về việc phê duyệt danh mục 79 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo phương thức tuyển chọn bắt đầu thực hiện năm 2018, trong đó có 2 đề án, 62 đề tài và 15 dự án sản xuất thử nghiệm; tiếp nhận và mở 86 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn 77/79 nhiệm vụ; đã tiến hành nghiệm thu cấp thanh phố cho 27 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Tổ chức xét và quyết định công nhận 167 sáng kiến, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới của 148 cá nhân phục vụ xét các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước và thành phố.

Hướng dẫn 28 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, tiến trình bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp;cấp Giấy chứng nhận 11 tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; cấp Giấy phép cho 86 cơ sở X-quang y tế, 47 Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng được thực hiện tốt ;đã kiểm tra, khảo sát và phê duyệt danh mục, phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO14000, ISO 22000 cho 50 doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở KH&CN Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Sở KH&CN