Phải giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở

11/01/2019

(Chinhphu.vn)- Qua các hội nghị, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Người dân bày tỏ những ý kiến liên quan đến đời sống, xã hội

Báo cáo tổng kết của Ban Dân vận Thành ủy nêu rõ, năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22/7/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”...

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở được đổi mới. Trong năm qua, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn được coi trọng, trở thành nền nếp và hiệu quả cao. Ở cấp Thành phố đã tổ chức 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại; 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức 217 hội nghị và 584/584 xã, phường, thị trấn 1.056 hội nghị.

Qua các hội nghị, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ban Dân vận Thành ủy cũng đánh giá, trong năm qua, việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức trên 8.300 cuộc, tập trung giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phối hợp thực hiện 13.419 cuộc giám sát, phát hiện 1.749 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 83 nghìn m2 đất và gần 500 triệu đồng...

Bên cạnh những kết quả trên, Ban Dân vận Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số việc còn tồn tại, hạn chế, như việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân còn nhiều hạn chế; việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư ở một số nơi còn hình thức, chậm được sửa đổi; công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương chậm đổi mới; việc đăng ký, triển khai mô hình “Dân vận khéo” ở một số đơn vị còn hạn chế...

Về những kết quả tích cực nêu trên, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận Đảng bộ Thành phố đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2019, công tác dân vận phải trở thành động lực quan trọng để huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2019.

“Mỗi cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là khi thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng để từ đó tham mưu cho cấp ủy các cấp đề ra những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế. Đồng chí nêu rõ, mỗi chủ trương, chính sách của Đảng, Thành phố có đi vào cuộc sống hay không thì việc nắm thông tin, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân có ý nghĩa quan trọng, chính vì thế công tác dân vận phải làm tốt công tác này.

Lưu ý việc tập trung giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu công tác dân vận cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu hệ thống dân vận các cấp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó phát huy nguồn lực của người dân, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng cho rằng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 còn có ý nghĩa chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đảng các cấp; làm tốt hơn công tác vận động đồng bào có đạo; không để thế lực phản động gây chia sẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, cần nỗ lực thực hiện tốt quy chế đối thoại với nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Huy Thành