Phấn đấu 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

10/01/2020

(Chinhphu.vn) – Nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu, năm nay tỷ lệ bao phủ BHYT sẽ đạt 90,1% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (nhất là các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp).

Theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao. Đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

Trong năm nay, cùng với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả…Theo đó, sẽ chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; Công an Thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những công ty, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng BHXH do BHXH thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy trình TTHC, đồng thời, cập nhật, hướng dẫn kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Chính phủ và của BHXH Việt Nam.

Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các TTHC về BHXH, BHYT; tăng cường sử dụng các dịch vụ bưu chính công trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Minh Anh