Phấn đấu giảm từ 5%-10% tai nạn giao thông hằng năm

02/07/2020

(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được Chính phủ, UBND Thành phố giao, Thường trực Ban ATGT TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ “về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cơ quan thành viên Ban ATGT Thành phố căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 113/KH-UBND tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải, cơ quan thường trực Ban ATGT Thành phố để báo cáo Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND Thành phố theo quy định; đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn cụ thể của địa phương và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 113/KH-UBND, tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hàng năm kiềm chế, giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn, giảm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút.

Đồng thời yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố tham mưu cho Ban ATGT Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc triển khai thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND đối với các sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; đặc biệt đối với các địa phương có tình hình TTATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng.

Minh Anh