Phát huy sức mạnh kinh tế tập thể từ liên minh HTX

02/06/2020

(Chinhphu.vn) - Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Liên minh HTX Hà Nội đã hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thành lập mới nhiều HTX. Ước đến hết tháng 6/2020, khu vực kinh tế tập thể sẽ có thêm 50 thành viên. Nâng tổng số HTX hiện có lên 2.132 HTX, góp phần tạo việc làm cho 567.242 thành viên.

Theo Liên minh HTX TP. Hà Nội, trong giai đoạn đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố có 30 tổ hợp tác đã được Liên minh HTX Thành phố thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác hiện có lên 1.496 tổ hợp tác, với tổng số 4.488 thành viên tham gia. Ngoài ra, còn có một liên hiệp HTX được thành lập mới, nâng tổng số liên hiệp HTX thuộc TP. Hà Nội quản lý lên con số 14.

Đặc biệt, để hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là giai đoạn sau dịch Covid-19, Liên minh HTX Thành phố đã hướng dẫn nhiều HTX lập hồ sơ vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Thành phố cũng tiến hành cho vay đối với 35 khách hàng, với tổng số vốn giải ngân khoảng 12 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX Thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố như Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND TP triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tư vấn hướng dẫn 50 HTX củng cố, phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng 6 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, điển hình tiên tiến, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực theo mục tiêu Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội.

Thiện Tâm