Phòng cháy, chữa cháy: Đáp ứng phương châm ‘bốn tại chỗ’

24/01/2020

(Chinhphu.vn) – UBND TP. Hà Nội yêu cầu trong công tác phòng, cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần củng cố xây dựng lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH tại cơ sở nhằm đáp ứng phương châm “bốn tại chỗ”.

Ảnh minh họa

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2020, UBND thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân; củng cố xây dựng lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH tại cơ sở nhằm đáp ứng phương châm “bốn tại chỗ”; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC.

Tiếp tục xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chú trọng công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác PCCC&CNCH; Đào tạo nâng cao năng lực công tác PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, các hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành từ thành phố đến cấp huyện đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phối hợp với Công an thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ đạo các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về PCCC&CNCH cho các thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân; gắn thực hiện các quy định PCCC&CNCH với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về PCCC&CNCH hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC&CNCH.

Minh Hương