Quản lý chặt việc sử dụng tài sản công

01/07/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ siết chặt việc quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Sở Tài chính vừa đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm rà soát, kê khai, báo cáo chi tiết kết quả triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND thành phố phê duyệt; đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đang được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, gửi Sở Tài chính theo đúng thời hạn quy định để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định, gồm: Các cơ sở nhà đất đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, thực tế sử dụng không có thay đổi so với phương án được duyệt; các cơ sở nhà đất thực tế sử dụng có thay đổi so với phương án được phê duyệt, nay đề nghị điều chỉnh lại; các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm sử dụng nhà, đất tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND thành phố, Sở Tài chính; gửi lấy ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Minh Hương