Quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ hiệu quả

30/11/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5440/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

 

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24/01/2019, của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Trong đó, yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung: Rà soát, cập nhật lại về mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo của từng cấp báo cáo, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia khai thác, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ thực hiện đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử; tổng hợp danh sách tài khoản đã đăng ký của đơn vị, báo cáo Văn phòng UBND Thành phố để được phân cấp tài khoản quản trị và phân quyền cho tài khoản các đơn vị theo các nhóm tương ứng nhập liệu, kiểm tra, duyệt, quản trị; thực hiện việc quản lý các tài khoản được phân quyền của đơn vị theo đúng quy định.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ từ ngày 15/12/2020. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố trong quá trình tập huấn, triển khai các chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; xác định các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành của thành phố để cung cấp dữ liệu trên hệ thống theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Sử dụng các chức năng của hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP để thực hiện các chế độ báo cáo, khai thác các thông tin tổng hợp, dữ liệu lưu trữ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc khai thác các thông tin, dữ liệu được công khai trên hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn; thông tin, báo cáo UBND Thành phố (qua Văn phòng UBND thành phố) ngay sau khi phát hiện hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật dẫn tới ảnh hưởng hoạt động hoặc an ninh, an toàn thông tin hoặc đóng góp ý kiến để cải tiến hệ thống cho phù hợp với hoạt động thực tế của đơn vị.

Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tập huấn nghiệp vụ, triển khai các chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan khi Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành; tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thành phố theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NB-CP; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của thành phố; kết nối, tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo, trung tâm điều hành của thành phố với hệ thống tin báo cáo Chính phủ và trung tâm thông tin, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thực hiện phân quyền cho tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia khai thác, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trước ngày Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành; quản lý các tài khoản của các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo quy định.

Nguyên Phương