Quyết liệt cải cách hành chính đến từng cơ quan, đơn vị

12/02/2016

(Chinhphu.vn) – Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công, tiếp tục triển khai có hiệu quả và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá, giảm chi phí thực hiện các TTHC là những nhiệm vụ ngành Nội vụ TP. Hà Nội đã đặt ra và quyết liệt thực hiện trong năm 2016.

Ảnh minh họa

Chuyển biến tích cực trong CCHC

Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của năm 2015, TP. Hà Nội tập trung thực hiện CCHC, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; thực hiện điều hành của các cấp lãnh đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát, giảm họp, chỉ đạo bám sát đến từng cơ sở.

Đây cũng là năm Hà Nội quyết liệt thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, xác định rõ và xây dựng quy trình giải quyết đối với các TTHC có tính liên thông thuộc lĩnh vực do ngành quản lý và làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đến nay, 100% các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã xây dựng “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo hướng hiện đại, 94% số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở Nội vụ Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của một số cơ quan, đơn vị, trọng tâm là lĩnh vực quản lý Nhà nước về quảng cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy phép kinh doanh, quản lý đô thị.

Đề án “Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” được thực hiện thí điểm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội và Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2. Qua khảo sát, mức độ hài lòng của khách hàng với 2 đơn vị cho thấy có sự chuyển biến tích cực từ trước khi áp dụng mô hình một cửa đến khi triển khai mô hình hày trong việc cung cấp dịch vụ công.

Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng với 6 dịch vụ hành chính công cho thấy, dịch vụ có tỷ lệ hài lòng cao nhất là cấp Chứng minh nhân dân (91,33%), cấp Giấy khai sinh (87,9%), Đăng ký kết hôn (84,57%), cấp Giấy phép xây dựng nhà ở (80,68%), Chứng thực (78%) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (71,6%).

Đánh giá của Sở Nội vụ Hà Nội cho thấy, công tác CCHC đã được tổ chức, triển khai đồng đều trên tất cả các nội dụng CCHC tại cơ quan, đơn vị, gắn với chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Năm 2016, TP. Hà Nội đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt CCHC, tập trung thực hiện CCHC trong từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, xây dựng kế hoạch CCHC của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, nghiên cứu triển khai thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Việc xây dựng nội dung các kế hoạch phải khắc phục tình trạng chung chung, không có mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời gắn kinh phí thực hiện với từng kế hoạch.

Thành phố cũng nghiên cứu nhân rộng cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá CCHC dựa trên kết quả, tổ chức triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC ở các Sở, cấp huyện, cấp xã. Tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thích hợp với chất lượng dịch vụ hành chính công và sự nghiệp công.

Chú trọng đào tạo công chức nguồn

Đến nay, Hội đồng thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn đã tiến hành tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn khoá 1 và 2 cho 493 học viên, kết quả của 2 đợt đã có 480 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, được tuyển dụng vào chức danh công chức xã, phường, thị trấn, phân công công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị, cập nhật thêm các kỹ năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế, nâng cao trình độ quản lý Nhà nước… Qua đó, hoàn thiẹn và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Thành phố.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm những ưu điểm và hạn chế của công tác đào tạo thí điểm công chức nguồn, Sở Nội vụ đã trình Thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, thông báo chiêu sinh, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đối với 276 chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn năm 2015.

Riêng về công tác tuyển dụng công chức năm 2015, Thành phố đã tuyển dụng được 438/560 chỉ tiêu công chức (đạt 78,2%), cao hơn so với kỳ tuyển dụng năm trước. Kỳ thi tuyển công chức này được TP. Hà Nội đánh giá diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, bảo đảm cạnh tranh, đúng thời gian kế hoạch thi tuyển đã được phê duyệt, đúng quy định pháp luật.

Với tuyển dụng viên chức đã thực hiện được 99,2% kế hoạch (4.328 chỉ tiêu).  Phát huy những nội dung đổi mới của kỳ tuyển dụng trước, năm 2015 việc tuyển dụng viên chức giáo dục vẫn thực hiện bằng hình thức xét tuyển, bài thực hành kiểm tra sát hạch đối với giáo viên được thực hiện thông qua một bài viết nhằm phát hiện những thí sinh có kiến thức ch uyên môn, sư phạm và khả năng tư duy sáng tạo, biết nêu và giải quyết vấn đề khoa học, hợp lý. Sau khi thí sinh làm bài thi, đáp án đề thi mới được xây dựng…

Năm 2016, Thành phố triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại công chức, viên chức, hoàn thiện lại vị trí việc làm, quản lý có hiệu quả biên chế, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đổi mới tuyển dụng để nâng cao chất lượng và phòng chống tiêu cực.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020, đề án cán bộ nữ, đề án viề chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, nghiên cứu triển khai cơ chế tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Gia Huy