Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 6 lĩnh vực

28/02/2020

(Chinhphu.vn) - Nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6 lĩnh vực được tiến hành rà soát, đánh giá TTHC là: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo (cấp huyện, cấp xã), lĩnh vực thuộc ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, lĩnh vực ngoại vụ, lĩnh vực xây dựng. Thời gian bắt đầu từ tháng 01/2020 – ngày 20/6/2020.

Căn cứ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, gửi Văn phòng UBND Thành phố xem xét, đánh giá chất lượng.

Sau đó Văn phòng UBND Thành phố sẽ có ý kiến, gửi đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND thành phố Hà Nội xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trình UBND Thành phố;

Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành; UBND các  quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan; trường hợp cần thiết có thể thực hiện điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính độc lập với các đơn vị chủ trì được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này hoặc tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực, ngành rà soát, đánh giá.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Văn phòng UBND Thành phố) xem xét, bổ sung Kế hoạch.

Thành phố yêu cầu các hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, quận, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Minh Anh