Sở NN&PTNT: Tích cực cải cách hành chính

10/09/2019

(Chinhphu.vn) - Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng, về công tác cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, 100% các văn bản của Sở ban hành đúng trình tự, thể thức quy định. Hệ thống VBQPPL về lĩnh vực nông nghiệp được công khai, minh bạch và dễ tiếp cận.

Các TTHC có liên quan đến các tổ chức, công dân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có quy trình ISO tương ứng kèm theo. Đến nay, đã cung cấp 16 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn quy định.

Sở đã niêm yết công khai đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại bộ phận một cửa, nơi dễ quan sát và thuận tiện cho tra cứu. Thường xuyên có công chức trực để giải đáp, hướng dẫn kịp thời trong quá trình thực hiện TTHC.

Đặc biệt, Sở NN&PTNT Hà Nội luôn quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính đến các đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị bám sát kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các nội dung về cải cách thể chế, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng CNTT được triển khai nghiêm túc và dần đáp ứng được yêu cầu xây dựng bộ máy gọn nhẹ, công khai, minh bạch.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tinh giản biên chế, tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định, không có tình trạng đơn thư, khiếu kiện xảy ra.

Theo đó, sau khi sắp xếp lại, cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở còn 22 đầu mối (giảm 11 đầu mối). Sở chấp hành các quy định của pháp luật trong xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đã có quyết định sáp nhập. Tuy giảm 30% số lượng đầu mối song các đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả và góp phần nâng cao kết quả hoạt động của ngành.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT để vừa đáp ứng cho công tác tổ chức điều hành, vừa xây dựng cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác CCHC hiệu quả.

Vĩnh Hoàng