Sở VH&TT: Gắn kỷ cương hành chính vào nhiệm vụ được giao

13/05/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện năm kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở VH&TT Hà Nội đã triển khai sớm công tác tinh giản biên chế; đồng thời thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng chỉ số xếp hạng.

Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử Thành phố, Sở VH&TT đã áp dụng hiệu quả sáng kiến trong triển khai công tác CCHC, đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động - Ảnh minh họa

Chỉ số xếp hạng CCHC tăng 7 bậc

Theo đánh giá của TP Hà Nội, chỉ số xếp hạng thực hiện CCHC 2018 của Sở VH&TT đã tăng 7 bậc so với năm 2017 (từ thứ hạng 21/22 lên 12/22). Trong hai năm 2017, 2018, Sở đều là đơn vị được Thành phố chọn để điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ (điểm điều tra xã hội học năm 2017 của Sở là 26,56 điểm đạt gần 80%). Tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp của Sở được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành.

Sau khi cơ cấu, sắp xếp lại, hiện nay, Sở còn 9 phòng khối quản lý nhà nước, 16 đơn vị sự nghiệp. Tổng số công chức, viên chức, người lao động là 1.789 người; 3.079 vận động viên; 419 huấn luyện viên; 144 nghệ sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở.

Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả điều hành từ Sở tới các phòng ban, đơn vị sự nghiệp được nâng lên. Hầu hết các phòng ban, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng tháng. Nhìn chung, Sở đã thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của Ngành VH&TT Thủ đô.

Áp dụng quy tắc ứng xử để phục vụ doanh nghiệp, người dân

Với vai trò là đơn vị thường trực trong việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử Thành phố, Sở đã áp dụng hiệu quả sáng kiến trong triển khai công tác CCHC, đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố ban hành quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Phần lớn công chức, viên chức các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử, có nhận thức đúng về vị trí, vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việc thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; có thái độ nhã nhặn, lịch sự trong giao tiếp, tận tụy, trách nhiệm khi giải quyết công việc với tổ chức, công dân, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cũng đã quán triệt, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC của công chức, viên chức, người lao động không để xảy ra sự việc nghiêm trọng. Thủ trưởng các đơn vị đã năm bắt kịp thời tình hình hoạt động của đơn vị mình, chấp hành nghiêm kỷ luật, gương mẫu trong lối sống, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở….

Để tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, Sở VH&TT sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Thành phố về kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy. Qua quá trình vận hành, tổ chức hoạt động của cơ quan, Sở sẽ rà soát, nếu còn thiếu sót sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Điển hình như việc sắp xếp các phòng, ban chuyên môn, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm đối với viên chức và người lao động, cơ chế tài chính của đơn vị.

Đồng thời Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tăng dần mức độ tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 19 của Trung ương; tăng cường hơn nữa công tác CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước…

Vĩnh Hoàng