Tăng cường kiểm tra bảo vệ thực vật

10/01/2020

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019, nhờ tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại trên lúa, trên rau, màu, hoa và các cây trồng khác; tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng trừ sinh vật hại cho người dân... nên không có dịch bệnh lớn xảy ra trên các loại cây trồng.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, trong năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cây trồng. Trong đó, quản lý chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ rau, quả, chè an toàn thông qua phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn sản xuất rau an toàn trên diện tích 5 nghìn ha; thí điểm các mô hình chuỗi rau an toàn áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) trên rau; duy trì 5 vùng PGS, 10 vùng PGS phát triển mới; triển khai khoá đào tạo giảng viên về IPM trên rau (TOT); thực hành 114 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV trên rau, 4 thử nghiệm đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV mới để khuyến cáo sử dụng trong sản xuất quả, chè.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của Sở đã lấy 785 mẫu (695 mẫu rau, 90 mẫu quả) tại các vùng sản xuất để kiểm tra các chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV, qua đó phát hiện 8/785 mẫu có dư lượng tối đa về thuốc BVTV vượt ngưỡng tối đa cho phép (chiếm 1,02%); lấy 125 mẫu rau sơ chế tại các cơ sở sản xuất có hoạt động sơ chế cho thấy 2/125 mẫu có dư lượng tối đa về thuốc BVTV vượt ngưỡng tối đa cho phép (chiếm 1,6%).

Lấy 90 mẫu thuốc gửi Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc để kiểm tra chất lượng, kết quả là 90 mẫu thuốc BVTV đạt yêu cầu; lấy 45 mẫu giống (lúa, ngô) gửi Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng giống, kết quả có 5/45 mẫu không đạt yêu cầu; lấy 65 mẫu phân bón gửi Trung tâm khảo nghiệm phân bón quốc gia, phát hiện 17/65 mẫu không đạt chuẩn.

Thiện Tâm