Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

02/04/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, triển khai Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 30-CTTTU và Kế hoạch số 175-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019, của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trên địa bàn Thành phố.

 

Cụ thể, cùng với quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND Thành phố chỉ đạo về công tác tổ chức: Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS cấp cơ sở, phát huy vai trò quản lý nhà nước của UBND cấp cơ sở về công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng văn bản quy định rõ trách nhiệm, vai trò của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học trong công tác phòng, chống ma túy.

Tăng cường biên chế cho lực lượng công an các cấp trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp tình hình địa bàn. Xây dựng cơ chế, các chính sách đãi ngộ đặc thù, hợp lý cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy và kiểm soát ma túy. Có chính sách động viên, hỗ trợ người có công, người bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy; quan tâm khen thưởng, động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tham gia tích cực công tác phòng, chống ma túy.

Phân công rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển, y tế, lao động thương binh và xã hội... trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, kiểm soát ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy...

UBND Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát hiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, công tác điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; tích cực đấu tranh chống tội phạm về ma túy và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nghiên cứu khoa học trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với Thủ đô, thành phố các nước, các tổ chức quốc tế…

Nguyên Phương