Tập trung phát triển kinh tế hợp tác xã

01/05/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố.

Hợp tác xã nông nghiệp huyện Ứng Hòa, Hà Nội - Ảnh internet

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013, của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015, của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2020.

TP yêu cầu liên minh HTX thành phố báo cáo nhanh trước ngày 20 hàng tháng về tình hình tổng số HTX, trong đó, nêu rõ HTX thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động; số HTX đã tổ chức lại theo Luật HTX, số HTX đã chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác, số HTX chưa tổ chức lại hoặc chuyển đổi theo Luật HTX.

TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp báo cáo nhanh trước ngày 25 hàng tháng về tình hình tổng số HTX, trong đó, nêu rõ HTX thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động, báo cáo UBND thành phố và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; phối hợp với Liên minh HTX thành phố và UBND quận, huyện thị xã, rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX tại địa phương, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và kiến nghị biện pháp xử lý.

Trong đó, lưu ý nêu rõ số HTX đã tổ chức lại theo Luật HTX, số HTX đã chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác, số HTX chưa tổ chức lại hoặc chuyển đổi theo Luật HTX, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thích hợp đối với các HTX chưa chuyển đổi hoặc tổ chức lại theo Luật HTX theo đúng hạn trước 1/7/2016 của Luật HTX.

Bảo Khánh