Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025

05/06/2020

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu phát triển 5 năm (2021-2025) phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo nội dung của kế hoạch phải xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và HĐND các quận, huyện, thị xã và dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đó, xác định mục tiêu phát triển 5 năm (2021-2025) phù hợp với mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Những nội dung chủ yếu của báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gồm: Đánh giá tình tình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND quận, huyện, thị xã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch; cùng với đó là cơ chế, giải pháp, chính sách phải bảo đảm sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, lĩnh vực và từng quận, huyện, thị xã.

Để tổ chức triển khai đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm (2016-2020) và xây dựng kế hoạch 5 năm (2021-2025) bảo đảm chất lượng, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các đề cương và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong quý II/2020. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng và cân đối lớn trong quý III/2020; tổng hợp và xây dựng báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2020…

UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, những nội dung cần làm rõ khi có báo cáo hoặc đề xuất của các quận, huyện, thị xã trong quá trình xây dựng, tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) trong ngành, lĩnh vực phụ trách và của quận, huyện, thị xã. Đối với các chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế, Cục Thống kê Hà Nội hướng dẫn, cung cấp số liệu cho các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc thành phố (bao gồm chỉ tiêu tăng trưởng GRDP do Tổng cục Thống kê tính toán cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) thuộc ngành, lĩnh vực và quận, huyện, thị xã phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch phát triển ngành và các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách theo các nội dung và yêu cầu nói trên trình cấp có thẩm quyền; đồng thời, báo cáo các cơ quan cấp trên, cơ quan Trung ương theo tiến độ quy định.

Về việc trên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cân đối lớn về tài chính, ngân sách địa phương cấp thành phố cho giai đoạn 2021-2025. Các tổng công ty, công ty nhà nước trực thuộc Thành phố đánh giá khách quan, trung thực về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020 và tiến độ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nhất là đánh giá cụ thể, sâu sắc và toàn diện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Trong xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025 cần tập trung vào mục tiêu, chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh; nghĩa vụ đóng góp đối với nhà nước và sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp, trong đó nêu rõ các mốc thời gian và kết quả đạt được, các giải pháp và phân công thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Đáng chú ý, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan, bao gồm các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư, nhất là các nhà đầu tư và doanh nghiệp và các nhà tài trợ, các chuyên gia trong và ngoài nước... về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) nhằm tạo sự đồng thuận cao, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Vĩnh Hoàng