Thành lập cơ sở cách ly cho tổ bay tại Long Biên

06/06/2020

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

Theo đó, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay (phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội, số 200/10 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên: Quyết định cho phép trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội được thực hiện cách ly tập trung trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với tổ bay (phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly.

Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

Giao Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

Chủ tịch UBND quận Long Biên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Thiện Tâm