Thành lập Tổ công tác đặc trách về rà soát, đánh giá thu chi ngân sách năm 2020

09/08/2020

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, thành lập Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ trưởng; các Tổ phó: Ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các khoản thu ngân sách; tham mưu tăng cường khai thác các khoản thu, nhất là khoản thu từ đất; rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2020 để tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, cắt giảm theo chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng phương án kèm theo các giải pháp thực hiện cân đối thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyên Phương