Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

14/10/2019

(Chinhphu.vn) - Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội vừa phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân

Việc phát động phong trào nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị về văn hóa ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Công đoàn viên chức Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với CBCCVC thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện phòng trào này, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình của Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020, niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CBCCVCLĐ trong cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ trong cơ quan. Xây dựng cơ chế động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; phê bình, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dụng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CBCCVCLĐ.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, sẽ cần tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hằng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Minh Anh