Bổ sung 1.972,5 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019

09/04/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 9/4, tại Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ 92,16% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019.

* Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XV

* Hà Nội kiện toàn 4 chức danh Trưởng, phó ban của HĐND

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình. Ảnh: Thùy Linh

Trình bày Tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV cuối năm 2018, HĐND TP đã thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 của TP với tổng mức vốn 29.019,5 tỷ đồng. Đến nay, tiếp tục có những dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn khởi công mới theo quy định.

Ngoài ra trong quá trình rà soát, còn một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang cần bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo đó, UBND TP đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cụ thể, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với một số dự án có tiến độ triển khai chậm, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện hoặc sau khi rà soát xác định dư vốn để chuyển sang các dự án khác có nhu cầu vốn và tạo nguồn vốn bổ sung cho quỹ phát triển đất để các nhiệm vụ ứng vốn GPMB. Bố trí, bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, có nhu cầu vốn và khả năng thực hiện.

Với những dự án có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018, chỉ bố trí vốn kế hoạch từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách theo quy định tại Nghị định 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với một số dự án thực hiện dở dang từ giai đoạn trung hạn trước, đề nghị HĐND TP thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch vốn năm 2019 để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng. UBND TP sẽ tổng hợp các dự án trên vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP.

Đối với một số dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện ngoài định mức hỗ trợ tại Nghị quyết 18/NQ-HĐND đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, mức vốn hỗ trợ năm 2019 của từng dự án tối đa bằng mức vốn trung hạn đã được HĐND TP phê chuẩn tại Nghị quyết 08/NQ-HĐND, phù hợp tiến độ và khả năng thực hiện của dự án.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 29.019,503 tỷ đồng lên thành 30.992,003 tỷ đồng, tăng thêm 1.972,5 tỷ đồng; số dự án được bố trí vốn tăng từ 328 dự án lên thành 490 dự án, tăng thêm 162 dự án.

Xét đề nghị của UBND TP tại tờ trình này và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách, theo kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND TP, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019, trong đó quyết nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỷ đồng, gồm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung của 38 dự án; bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình đầu tư của TP 11 tỷ đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn của 1 dự án sử dụng vốn theo cơ chế đặc thù với mức vốn 100 tỷ đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn của 1 dự án sử dụng nguồn vốn huy động, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân với mức vốn 13 tỷ đồng.

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm bổ sung danh mục và kế hoạch vốn hỗ trợ đặc thù thuộc vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn 1 dự án, với mức vốn 500 triệu đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn cho 134 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 14 huyện đã được HĐND TP quyết nghị tại Nghị quyết 08/NQ-HĐND mức vốn 1.626,7 tỷ đồng.

Bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển TP để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn GPMB 1.000 tỷ đồng; chấp thuận phương án cân đối nguồn vốn 3.464,5 tỷ đồng cho nhu cầu bổ sung vốn năm 2019.

Để tổ chức thực hiện, HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của 14 dự án xây dựng cơ bản tập trung cho phù hợp để triển khai thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2019; tổng hợp các dự án được chấp thuận bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2019 nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP.

Thùy Linh