Thúc đẩy tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động

03/07/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện nay, có 26/43 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động ổn định đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn Thành phố. Sở thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư các CCN có khối lượng xả thải trên 1.000m3/ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Năm 2016, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu thống kê rà soát việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động về khí thải, nước thải tại các KCN, CCN, KCX, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xả nước thải quy mô lớn trên 1.000m3/ngày đêm, yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát;

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các văn bản gửi Sở Công thương, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư các KCN, CCN, KCX, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xả nước thải quy mô lớn trên 1.000m3/ngày đêm lắp đặt trạm quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

Kết quả đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, giám sát dữ liệu của 36 trạm quan trắc nước thải, 05 trạm quan trắc nước dưới đất; 02 trạm quan trắc khí thải của các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn trên địa bàn Thành phố.

Đối với các CCN, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 26/43 CCN đang hoạt động ổn định đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư các CCN có khối lượng xả thải trên 1.000m3/ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Đến nay, có 01 CCN Nguyên Khê lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải truyền về Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Do sự thay đổi các quy định của pháp luật về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ các CCN có lưu lượng xả thải trên 1.000m3/ngày đêm mới thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2020, trong đó yêu cầu chủ đầu tư các CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy sau thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành thì tất cả các cụm công nghiệp đều thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Một số CCN do các BQL dự án đầu tư xây dựng các quận, huyện, thị xã quản lý, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trước đây khi triển khai đầu tư trạm xử lý nước thải không có hạng mục đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động. Do vậy, việc triển khai đầu tư bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc sẽ gặp khó khăn do chưa đăng ký nguồn vốn ngân sách đầu tư công để triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, đối với 25 CCN hoạt động ổn định đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ đôn đốc, yêu cầu đơn vị quản lý lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải. Đối với các CCN được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đơn vị quản lý rà soát, báo cáo UBND Thành phố chấp thuận, phê duyệt dự án đầu tư bổ sung hệ thống quan trắc môi trường tự động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đối với các Dự án đầu tư hệ thống xử lý thải tập trung cho các CCN bằng nguồn vốn ngân sách, phía Sở TNMT Hà Nội đang đề nghị Chủ đầu tư rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận điều chỉnh Dự án để bổ sung hạng mục lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải theo quy định.

Riêng đối với các CCN được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tập trung đôn đốc, giám sát yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trường lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động truyền về Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội trước ngày 31/12/2020 theo quy định.

Minh Anh