Tích cực tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Thủ đô

18/02/2020

(Chinhphu.vn) – Năm 2020, TP. Hà Nội sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên tryền tốt về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020. Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính; tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận của người dân, làm tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố...

Triển khai kế hoạch này, Thành phố đặt chỉ tiêu: 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố, UBND Thành phố ban hành, các quyết định của UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính phải được cập nhật, công khai trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội; 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là phải tuyên truyền tốt về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó thể hiện cam kết hiện đại hóa hành chính, thông điệp chính quyền điện tử, thành phố thông minh của thành phố Hà Nội tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Kịp thời thông tin các mô hình mới của Hà Nội như: Đề án thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên; Đề án sắp xếp các đơn vị cấp xã sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt với việc đưa vào khai thác một số thành phần cơ bản của hệ thống Giao thông thông minh, Du lịch thông  minh, từng bước hình thành Trung tâm điều hành thông minh.

Tuyên truyền cổ động trực quan về cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội”, gương người tốt việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, viên chức, công chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND Thành phố yêu cầu, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2020. Lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; việc đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của đơn vị hằng năm; thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả...

Bích Phương