Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành Công Thương

14/02/2019

(Chinhphu.vn) - Năm 2019, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương.

Ứng dụng CNTT vào giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Bích Phương

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thông tin, tuyên truyền về công trác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019.

Theo đó, trọng tâm trong công tác tuyên truyền sẽ được Sở Công Thương triển khai về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố và những đóng góp cho sự phát triển của của Thành phố, của ngành Công Thương và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáng chú ý, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...

Đặc biệt là tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, các nội dung, hình thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố...

Sở Công Thương cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng, đơn vị, người đứng đầu các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp đối với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT tại Sở Công Thương và tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; về kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình cho các cơ quan thuộc các cấp; các giải pháp, điển hình ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...

Bích Phương