Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

18/05/2020

(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã tiến hành rà soát, xem xét sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã. Ban hành Quyết định sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND Thành phố.

 

Trong những tháng đầu năm nay, Hà Nội tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả với trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thành phố Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Rà soát Đề án vị trí việc làm bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Đã xem xét tinh giản biên chế đợt 1, đợt 2 năm 2020 với 63 trường hợp. 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố tại Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Rà soát, xem xét sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã. Ban hành Quyết định sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND Thành phố. Cụ thể Cụ thể, tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên, Ứng Hòa. Theo đó có 1.407 thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, gồm 04 thôn, 1403 tổ dân phố. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập là 2519 thôn, tổ dân phố (4 thông, 2515 tổ dân phố) và đổi tên 226 tổ dân phố. Sau 02 Nghị quyết của HĐND, toàn Thành phố hiện có 5.260 thôn, tổ dân phố (giảm 2.708 thôn, tổ dân phố so với trước khi sáp nhập, giảm 34%). 

Thành phố đã phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 1/2020) với 56 trường hợp. Rà soát, kiểm tra hồ sơ các đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách được 2.035 hồ sơ. 

Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020; triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020. Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND Thành phố về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020;

Bên cạnh đó tổ chức kiện toàn các cụm thi đua, phân công thành viên theo dõi và hướng dẫn tổ chức các cụm thi đua cơ sở. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tổ chức khen thưởng kịp thời cho thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Minh Anh