Tinh giản biên chế 330 trường hợp trong 6 tháng đầu năm

15/08/2017

(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm 2017, TP. Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 330 trường hợp. Như vậy đến nay Thành phố tinh giản 448 trường hợp (năm 2015 tinh giản 19 trường hợp và 2016 là 139 trường hợp).

Ảnh minh họa

Chiều 15/8, liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ông Phan Chu Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết, qua kiểm tra, các đơn vị của Thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác sắp xếp bộ máy tổ chức sớm đi vào hoạt động ổn định.

Kết quả năm 2016, Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban; 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 BQL dự án... Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả; chất lượng, khối lượng công việc được cải thiện; phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy với: Khối các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội; khối các cơ quan chính quyền (các cơ sở giáo dục, dạy nghề; sắp xếp các công ty Thuỷ lợi và Công ty TNHH MTV Đường sắt; sắp xếp các chi cục thuộc Sở NN&PTNT...

Trong công tác tinh giản biên chế, theo ông Phan Chu Đức, việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị. Trong 330 trường hợp tinh giản biên chế của 6 tháng đầu năm 2017, Khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng số biên chế Trung ương giao.

Đối với viên chức, Thành phố kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

Trong năm 2017, Hà Nội sẽ hoàn thành đề án đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, phấn đấu đến 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao, hoàn thành trước 1 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 39/NQ-TW.

Một trong những trọng tâm TP. Hà Nội đặt ra trong những tháng cuối năm là tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trọng tâm là sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch báo chí Thủ đô đến năm 2020; đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị y tế, giáo dục, văn hoá, lao động thương binh và xã hội; rà soát định mức và cơ cấu biên chế lĩnh vực y tế, giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội.

Gia Huy