Tinh giản biên chế được 80 trường hợp

07/11/2018

(Chinhphu.vn) – Thực hiện nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội, năm nay trình UBND Thành phố đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế được 80 trường hợp gồm 72 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 08 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

 

Tính đến nay, Thành phố Hà Nội đã phê duyệt được 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP với tổng số 695 người, tổng số kinh phí là 63,553 tỷ đồng. Nguồn ngân sách được bố trí từ các nguồn kinh phí cải cách tiền lương của Thành phố, nguồn thu, dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị sự nghiệp.

Ngày 05/9/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 4099/UBND-NC về việc thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội. 

Theo đó, Để quản lý biên chế thống nhất và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 theo các nguyên tắc thực hiện giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015 theo Nghị quyết số 90/Nghị Quyết-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ.

Chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo đúng Nghị quyết số 17/Nghị Quyết-HĐND của HĐND Thành phố, trường hợp chưa chấm dứt phải có lộ trình cụ thể báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để đôn đốc thực hiện. 

Để kịp thời xây dựng kế hoạch năm 2019, Sở Nội vụ Hà Nội hiện đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thị xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, các hội được giao biên chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019. Tham mưu trình UBND Thành phố chỉ đạo thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và có giải pháp đồng bộ thực hiện đạt hiệu quả.

Theo kế hoạch năm 2019, biên chế công chức thực hiện giảm đúng 2% theo số biên chế Bộ Nội vụ giao, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và công việc được giao.

Minh Anh