Tinh gọn, hiệu quả trong tinh giản biên chế

23/08/2017

(Chinhphu.vn) - Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là việc khó, việc hệ trọng bởi liên quan đến con người, đến tổ chức. Nhưng đến nay, đánh giá chung của đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thấy, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị trên tất cả các yêu cầu đặt ra.

Ông Phan Chu Đức, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội-Ảnh Gia Huy

Giảm đầu mối, tăng hiệu quả

Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ của TP. Hà Nội được nhiều đoàn công tác của Trung ương nhận định là “ấn tượng”. Đây là kết quả của công tác giảm đầu mối, tăng hiệu quả, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và là một trong những điểm sáng trong quyết tâm cải cách bộ máy hành chính Nhà nước của TP. Hà Nội.

Trao đổi về việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Hà Nội, ông Phan Chu Đức, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2016, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy. Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban; giảm 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở; giảm 27 Ban quản lý dự án; giảm 2 Quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban quản lý dự án và Quỹ. Từ đầu năm 2017 đến nay, Hà Nội đang tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Riêng về tinh giản biên chế, thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hà Nội đã tinh giản 330 trường hợp. Như vậy, đến nay Hà Nội tinh giản được 488 trường hợp (năm 2015 là 19 trường hợp và năm 2016 là 139 trường hợp).

Gắn với tinh giản biên chế, Hà Nội đã làm gì để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ. Câu hỏi này được ông Phan Chu Đức cho biết, không phải đến bây giờ Đảng bộ Hà Nội mới quan tâm đến công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, mà trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Thành phố đã rất quan tâm đến công tác này, nhưng đặc biệt là từ khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW thì nhiệm vụ này được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn.

Theo ông Phan Chu Đức, cùng với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp TP giai đoạn 2016-2020 thực sự trong sạch, vững mạnh”. Đây là chương trình được coi là “xương sống” của Thành ủy Hà Nội trong việc xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố, nêu rõ các nội dung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó công tác xây dựng đảng, xây dựng bộ máy và công tác cán bộ luôn luôn được đặt lên hàng đầu.

“Có thể nói, trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của TP. Hà Nội đã hết sức tập trung, đặc biệt coi trọng xây dựng đồng bộ về mặt tổ chức và bộ máy hành chính Nhà nước”, ông Phan Chu Đức chia sẻ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Nội chính xây dựng đề án bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, hiện nay đề án đã được xây dựng xong và đang ở bước đầu xin ý kiến để hoàn thiện. Sau khi được ban hành và triển khai sẽ có đánh giá rất cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố ở từng tiêu chí cụ thể.

Ông Phan Chu Đức cũng cho biết, hiện nay, TP. Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu ở khu vực phía Bắc xây dựng tiêu chí đáng giá Đảng bộ cấp trên cơ sở. Hà Nội có 59 Đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 30 đảng bộ quận, huyện, thị xã và 29 đảng bộ trực thuộc. Đề án khi được xây dựng và ban hành sẽ có những tiêu chí cụ thể để đánh giá các Đảng bộ cấp trên cơ sở của Thành phố.

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền đến nhận thức của cán bộ

Trao đổi về có “áp lực” nào không với đội ngũ cán bộ sau khi thực hiện tinh giản biên chế, ông Phan Chu Đức cho biết, việc tinh giản biên chế phải căn cứ vào đề án vị trí việc làm của từng đơn vị cụ thể. Nêu trường hợp cụ thể là Ban Tổ chức Thành ủy, ông Phan Chu Đức cho biết, biên chế đơn vị được giao là 60 người, trong quá trình sắp xếp, tinh giản vừa qua Ban Nội chính Thành ủy đã căn cứ vào đề án vị trí, việc làm của đơn vị, kết quả có 2 đồng chí không đáp ứng được yêu cầu.

“Tới giờ phút này, việc tinh giản biên chế trên địa bàn Thành phố là 488 người nhưng chưa nhận được một đơn, thư nào phản ánh về việc ép nghỉ hoặc các vấn đề khác”, ông Phan Chu Đức cho biết và nhấn mạnh: “Như vậy tất cả các đơn vị của Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ nhận thức và trên cơ sở đó tự nguyện tinh giản biên chế”.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ về việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/CT được ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc khó bởi liên quan đến con người, đến tổ chức. Vì thế công việc này cần phải được thực hiện một cách bài bản, khoa học, đặc biệt là phải quan tâm toàn diện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

“Công tác tuyên truyền mà TP. Hà Nội đã thực hiện là để đội ngũ cán bộ hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của Nghị quyết 39-NQ/TW không chỉ dừng lại ở tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức, bộ máy, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị của Thành phố”, ông Nguyễn Văn Phong cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, trong chỉ đạo thực hiện, Thành ủy đã yêu cầu các ban đảng của Thành ủy phải gương mẫu làm trước, rồi đến các cơ quan của khối MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và khối chính quyền. Trên thực tế, việc tổ chức triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW đã được TP. Hà Nội thực hiện đồng bộ từ Thành phố tới cơ sở. Đến hiện nay, các đơn vị trực thuộc từ khối đảng, đoàn thể, MTTQ và khối chính quyền, các quận, huyện thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW rất nghiêm túc, bài bản và khoa học.

* Bài 2: Xây dựng vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Gia Huy