Triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

15/09/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Tư pháp Hà Nội vừa đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai phổ biến, quán triệt quy định về thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Đây là nội dung nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại  Công văn số 3298/BTP-HTQTCT, ngày 08/9/2020, về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai phổ biến, quán triệt quy định về thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020, của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đồng thời tiến hành thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (theo quy trình được hướng dẫn tại Phụ lục Công văn số 5438/VPCP-KSTTHC của Văn phòng Chính phủ) khi người dân có yêu cầu.

Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tư pháp, UBND cấp xã vẫn tiến hành bình thường việc chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính khi bảo đảm đầy đủ điều kiện, trang thiết bị cần thiết (máy tính, máy scan, chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng...)

Thẩm quyền, thời hạn, địa điểm thực hiện chứng thực; giấy tờ, văn bản làm cơ sở thực hiện chứng thực; trách nhiệm của người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực và người yêu cầu chứng thực; phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Thông tư 226/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Minh Anh