Triển khai đề án sắp xếp, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025

02/03/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

UBND Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, các bước triển khai để mọi tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của đề án hiểu, đồng thuận trong quá trình triển khai đề án; phòng tránh những thông tin tiêu cực, gây hiểu sai, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc làm phức tạp tình hình.

Về thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí. Giai đoạn 1, từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 (thực hiện sắp xếp còn 5 cơ quan báo).

Về phổ biến, quán triệt việc triển khai đề án: UBND thành phố làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc triển khai Đề án. UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án tới lãnh đạo các cơ quan chủ quản và Tổng biên tập các cơ quan báo chí thành phố. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này hoàn thành trong quý I/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cơ quan liên quan, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển cơ quan báo chí trực thuộc (xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể). Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành ủy, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành thành phố.

Sở Tài chính hướng dẫn bàn giao, sắp xếp về tài chính, tài sản; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí thành phố thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý I/2020.

Căn cứ phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện đề án, các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chủ động phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan liên quan xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển cơ quan báo chí trực thuộc. Xây dựng đề án, kế hoạch dừng hoạt động các cơ quan báo chí trực thuộc trước ngày 31/12/2020. Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

UBND Thành phố giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì xây dựng đề án sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Báo Người Hà Nội thành Tạp chí Văn học Nghệ thuật của thành phố và kế hoạch thực hiện.

Các cơ quan báo chí không phải sắp xếp (Báo Hànộimới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Khoa học thuộc Trường Đại học Thủ đô) và được xem xét giữ ổn định (Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô) xây dựng đề án phát triển (kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động) của cơ quan báo chí; thời gian thực hiện hoàn thành trong quý I/2020.

Về thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí, giai đoạn II sẽ hoàn thành việc sắp xếp. Cụ thể, thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí thành phố sau sắp xếp; thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến năm 2025.

Các cơ quan báo chí chủ lực, làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần phát triển văn hóa và con người Hà Nội, được tập trung đầu tư ngân sách; thời gian thực hiện từ khi đề án được phê duyệt đến năm 2025.

Minh Hương