Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác thông tin tuyên truyền về CCHC

20/02/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đấu có 100% các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của thành phố. 100% VBQPPL do HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành, quyết định của UBND thành phố công bố TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

100% cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đăng tải kịp thời văn bản về CCHC, thông tin về hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị. 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố yêu cầu, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát kế hoạch CCHC và kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2020. Lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; Việc đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị hằng năm; Thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nguyên Phương