Triển khai Nghị định của Chính phủ về quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

07/04/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019, của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Cụ thể, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; rà soát, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của quỹ về tổ chức, hoạt động; báo cáo tài chính, việc thực hiện các dự án, chương trình tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định Nghị định 93/2019/NĐ-CP và pháp luật hiện hành.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, có văn bản đôn đốc hướng dẫn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật trước đây nhưng chưa kiện toàn tổ chức, hoạt động theo quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 49 của Nghị định.

Minh Anh