Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai quy tắc ứng xử

04/12/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của Thành phố.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của Thành phố, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai quy tắc ứng xử tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thiết lập các hòm thư góp ý để các tổ chức, cá nhân và nhân dân góp ý về việc thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, quan tâm tới bộ phận tiếp công dân của các đơn vị.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của Thành phố; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng dân cư và nơi công sở; sẽ kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng tổ chức, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn bổ sung quy tắc vào quy ước, hương ước của cộng đồng; niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường học, bến xe, nhà ga và tăng cường tuyên truyền việc thực hiện trên hệ thống loa của bến xe, nhà ga. 

Minh Anh