Xét tặng danh hiệu NSND, NSUT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

05/03/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021.

Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu; phổ biến, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan hỗ trợ các nghệ nhân trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng, hoàn thành trước ngày 10/6/2020. Các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng, hoàn thành trước ngày 15/7/2020; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Thành phố; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng xét tặng, hoàn thành trước ngày 15/8/2020; hoàn thiện hồ sơ xét tặng báo cáo UBND Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoàn thành trước ngày 16/10/2020.

Thành phố yêu cầu việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cần thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, đảm bảo tiến độ triển khai theo thời gian quy định.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố, ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Minh Anh