Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PC&CC

18/11/2018

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo NQ05 Thành phố yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Ban pháp chế HĐND Thành phố tại Báo cáo số 63/BC-HĐND, ngày 30/8/2018 và Công văn số 4975/UBND-NC, ngày 12/10/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Ban pháp chế HĐND Thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố.

Đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát và báo cáo kết quả các nội dung nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1082/BCĐNQ05-CSPCCC, ngày 02/8/2018 về Ban Chỉ đạo NQ05 trước ngày 16/11/2018.

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố, kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND do lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã làm Tổ trưởng; lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn và Công an quận, huyện, thị xã là thành viên.

Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo NQ05 cấp Thành phố (sau khi Cảnh sát PC&CC Thành phố sáp nhập vào Công an Thành phố); là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo NQ05 Thành phố, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố.

Để thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo NQ05, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử 01 đồng chí là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Sở, Ban, ngành chức năng Thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tham gia vào Thành viên Ban Chỉ đạo NQ05 Thành phố.

Các sở, ngành chức năng Thành phố: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí chuyên viên có chuyên môn phù hợp tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo NQ05.

Minh Hương