Thống nhất phương án giữ nguyên 28 ban chỉ đạo liên ngành

01/07/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất phương án giữ nguyên 28 ban chỉ đạo liên ngành thành phố để tiếp tục giúp Chủ tịch UBND thành phố trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố...

* Hà Nội: Sau tinh gọn đã giảm 46 phòng, ban

Các ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của thành phố.

UBND thành phố cũng chỉ đạo xem xét kiện toàn, sắp xếp lại, giải thể 22 ban chỉ đạo thành phố do đã hoàn thành nhiệm vụ; hoặc trùng với chức năng, nhiệm vụ của các ban chỉ đạo thành phố; lĩnh vực ban chỉ đạo phụ trách là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố .

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành (cơ quan thường trực các ban chỉ đạo) tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về việc sắp xếp lại, kiện toàn, giải thể các ban chỉ đạo, báo cáo trước ngày 15/7/2020.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Thành ủy về kết quả rà soát, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo thành phố; giúp Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành của thành phố; chủ trì thẩm định việc thành lập mới, đề xuất sắp xếp lại, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vĩnh Hoàng