Thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy

23/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động, sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn Thủ đô có trách nhiệm thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

Cùng với tuyên truyền, các cấp, các ngành Thành phố sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; rà soát, xây dựng các VBQPPL để thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; rà soát, điều tra cơ bản và phân cấp quản lý trong công tác PCCC; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lưu ý, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan với Công an thành phố Hà Nội để việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH đạt hiệu quả.

Minh Hương