Chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng

08/06/2016

(Chinhphu.vn) – Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo đời sống người có công không để tái nghèo theo chuẩn mới, phấn đấu các hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Đây là một trong những nội dung trong tâm trong Kế hoạch số 109/KH-UBND, triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội vừa được ban hành.

UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách người có công đúng quy định pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến từng hộ gia đình về chính sách đối với người có công và thân nhân của họ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công từ Thành phố đến cơ sở; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong việc động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực.

Biểu dương những gia đình và cá nhân người có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào ở cơ sở... Xử lý những trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách theo thẩm quyền. 

Anh Minh