Chỉ số CCHC của Hà Nội xếp thứ 3 cả nước

01/07/2017

(Chinhphu.vn)-Thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá đạt kết quả cao nhất về tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Hà Nội đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông-Ảnh internet

Theo Báo cáo số về kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của UBND TP Hà Nội, chỉ số CCHC của thành phố năm 2016 xếp thứ hạng cao, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Đồng thời được Bộ Nội vụ đánh giá đạt kết quả cao nhất về tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Một số chỉ số thành phần tiếp tục được cải thiện và xếp thứ hạng cao so với các địa phương khác trên cả nước như xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết quả đã phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở và trực tiếp nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thành phố, vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực CCHC-Sở Nội vụ và sở chuyên ngành gồm Tư pháp, Tài chính, Thông Tin và Truyền Thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ trong thực hiện thực hiện nhiệm vụ về công tác CCHC.     

Thành phố tiếp tục có những sáng kiến trong CCHC được Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao, như: Thí điểm thực hiện “Liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư”; Công an thành phố đã triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn; tổ chức cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Một số ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả nổi bật như: Khai thác cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; phần mềm tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; thực hiện thí điểm mô hình trường học điện tử tại quận Long Biên...

Để nâng cao chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo một mặt tiếp tục duy trì, cải thiện những lĩnh vực công tác CCHC đạt được chỉ số thành phần cao, thành phố đã đề ra 13 giải pháp.

Trong đó đáng chú ý, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác CCHC; kịp thời, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch CCHC của thành phố thành chương trình, kế hoạch CCHC của đơn vị, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, bố trí đủ nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác CCHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC được thành phố giao, đảm bảo hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu…

Huy Thành