Chủ tịch TP. Hà Nội chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện phương châm điều hành của Chính phủ

01/02/2023 11:34 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo 7 nhiệm vụ đến các sở, ngành, địa phương để thực hiện phương châm điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Chủ tịch TP. Hà Nội chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện phương châm điều hành của Chính phủ - Ảnh 1.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo quy định - Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 9/1/2023 của Chính phủ về hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022 và thực hiện phương phương châm điều hành năm 2023 của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo quy định.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP về: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Cụ thể là về cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước; phát triển Chính phủ điện tử; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Hà Nội.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai và tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp phù hợp trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố được Chính phủ giao.

Tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế theo kế hoạch của UBND TP triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025...

Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Thanh tra Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ tại và kế hoạch của UBND TP năm 2023.

Giao Công an Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của UBND TP về thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn TP. Hà Nội.

Gia Huy

Top