Coi công nghiệp văn hóa là một động lực quan trọng cho phát triển

12/04/2021

(Chinhphu.vn) – Đây là quan điểm được đề cập trong kế hoạch của Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ảnh minh họa

Việc xây dựng nghị quyết nhằm đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội, từ đó nhận diện đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của từng ngành công nghiệp văn hóa và những hạn chế, khó khăn, thách thức cần phải đối mặt để định vị tầm nhìn chiến lược với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thực sự có tiềm lực, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần tốt đẹp cho xã hội và hiệu quả kinh tế góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đó, định hướng các hoạt động phát triển ngành công nghiệp văn hóa bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người; đồng thời bảo tồn khai thác tối đa tài nguyên văn hóa và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa; coi công nghiệp văn hóa là một động lực quan trọng, là nguồn lực nội sinh, “sức mạnh mềm” để xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng bền vững...

Với mục tiêu này, Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ đánh giá những yếu tố tác động đến sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô như: Môi trường chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường khoa học kỹ thuật và công nghệ, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hiện hành...

Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội trên các tiêu chí cụ thể như tốc độ tăng trưởng; sự phát triển của yếu tố nguồn lực; cơ cấu ngành công nghiệp văn hóa; cơ sở hạ tầng; những đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa cho sự phát triển của Thủ đô, chú trọng xây dựng báo cáo đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng thế mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Điện ảnh, thủ công mỹ nghệ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang...

Đánh giá những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời dự báo xu hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng các giải pháp chung cho phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội và những giải pháp cụ thể cho từng ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, thế mạnh, tiềm lực phát triển được lựa chọn để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả…

Hà Nội sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp tài liệu, cập nhật số liệu mới nhất để xây dựng các báo cáo đánh giá thực trạng hoàn thành xong trước ngày 30/5/2021. Sau đó sẽ tiến hành tổ chức hội thảo tọa đàm xin ý kiến các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa xong trước ngày 30/5/2021. Xây dựng dự thảo nghị quyết (lần 1); xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 1; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Dự kiến sẽ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và dự thảo nghị quyết lần 2; hoàn thành việc  xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo quy định trước 15/7/2021.

Minh Anh