Công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí

25/08/2021

(Chinhphu.vn) – Giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội xác định sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm, quản lý tài sản công, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung trên được đặt ra trong Chuyên đề số 10 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025" vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô… Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, phổ biến, học tập, giáo dục pháp luật các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thành phố cũng sẽ tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng chi thường xuyên ở mức khoảng 50% tổng chi ngân sách địa phương. Đồng thời, Thành phố tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương và phục vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tiết kiệm kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức các lễ hội, kỷ niệm... Đặc biệt là thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ và sử dụng vốn không đúng đối tượng, sai mục đích; rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí...

Minh Hương