Đã đưa vào hoạt động hơn 600 dịch vụ công trực tuyến

26/03/2018

(Chinhphu.vn)-Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, lũy kế đến đến nay, Hà Nội đã đưa vào hoạt động 611/1.853 dịch vụ công trực tuyến, đạt 32,9% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính Thành phố.

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/02/2018 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch. Đồng thời rà soát, đăng ký bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018.

Theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội, về cải cách TTHC của Thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định.

Các quyết định, chính sách, TTHC được công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang thông tin điện tử của sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

Trong năm 2017, Thành phố đã tiếp tục duy trì thuê dịch vụ Trung tâm dữ liệu chính; kết nối mạng diện rộng - WAN tới các sở, ban, ngành, 30 UBND quận/huyện/thị xã và 584 UBND xã/phường/thị trấn. Thực hiện đầu tư trang thiết bị CNTT đảm bảo hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ cán bộ, công chức trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tuyến.

Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nội bộ, đạt tỷ lệ 85% văn bản chuyển nhận giữa các đơn vị được luân chuyển trên mạng, 100% cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

Thành phố cũng đã triển khai và đưa vào vận hành chính thức 81 dịch vụ công trực tuyến tới 10 Sở, 30 quận/huyện/thị xã và 584 xã/phường/thị trấn, đồng thời tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến do các Bộ chuyên ngành triển khai cho Thành phố, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Thành phố lên 453 dịch vụ. Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2017 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Minh Anh