Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

23/06/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; trọng tâm công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung tuyên truyền 6 nội dung trọng tâm

Để thực hiện, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo 6 nội dung của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của thành phố; các kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, kết quả hằng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành chính. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của ngành, địa phương, đơn vị…

Thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

Thông tin và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế... của tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của thành phố và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận bức xúc; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, kế hoạch của Thành phố về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Thiện Tâm