Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

08/09/2017

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 theo quy định.

Chỉ thị số 6925/VT-BNN-KH ngày 18/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền quản lý dự án, hợp phần dự án và chủ dự án, chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

UBND các tỉnh, thành phố được ủy quyền quản lý dự án có trách nhiệm: Chủ động tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ đã phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét điều chuyển vốn của các gói thầu chậm bàn giao mặt bằng cho các gói thầu khác hoặc dự án, tiểu dự án khác có đủ điều kiện về mặt bằng thi công.

Cùng với đó, bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng cho các dự án, tiểu dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án và Hiệp định đã ký. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chuyển phần vốn nước ngoài không đủ điều kiện giải ngân do thiếu vốn đối ứng cho các dự án, tiểu dư án khác có tiến độ thực hiện nhanh hơn. Chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan, giám sát chặt chế công tác đấu thầu theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ. Rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt. Quyết liệt, có hiệu quả các chủ đầu tư tiểu dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trực thuộc tỉnh về việc vi phạm tiến độ thực hiện, giải ngân, quản lý vốn đầu tư công và công tác đấu thầu đối với dự án được giao quản lý.

Minh Hương