Điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC

01/11/2017

(Chinhphu.vn)-Hà Nội sẽ điều tra xã hội học với 22 đơn vị cấp sở và 30 đơn vị cấp huyện để xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong nội bộ Thành phố năm 2017.

Đây là việc làm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, nhất là người dân và doanh nghiệp đối với công tác CCHC.

Theo kế hoạch được Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, việc điều tra xã hội học trên địa bàn Thành phố nhằm thu thập những thông tin, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phục vụ xác định chỉ số CCHC trong nội bộ Thành năm 2017, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng đơn vị.

Người đứng đầu các đơn vị được điều tra xã hội học sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phương án kế hoạch điều tra được Thành phố phê duyệt, bố trí cán bộ, tạo điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động điều tra đạt kết quả tốt.

Theo kế hoạch này, việc thu thập thông tin cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan nhất về công tác CCHC của các đơn vị. Việc điều tra xã hội học xác định các chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác CCHC của từng đơn vị.

Thành phố sẽ tăng cường khảo sát, điều tra các hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn nhằm thu thập thông tin thực chất về công tác CCHC và quản lý nhà nước của chính quyền trên địa bàn, làm tiền đề để năm sau điều tra khảo sát xác định chỉ số CCHC cấp xã.

Từ kết quả khảo sát sẽ nghiên cứu xây dựng các báo cáo đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho từng đơn vị theo các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần, làm tiền đề cải thiện chỉ số cải cách hành chính các năm sau.

Muộn nhất là ngày 10/2/2018, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP.Hà Nội và Sở Nội vụ sẽ gửi kết quả chấm điểm xã hội học về Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của Thành phố. Sau khi hoàn thành việc điều tra, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và các nhóm chuyên trách điều tra tiến hành kiểm tra, xử lý, nhập số liệu, xây dụng cơ sở dữ liệu điều tra, xây dựng báo cáo kết quả điều tra và các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp sau điều tra xã hội học.

Hòa An