Đôn đốc chấp hành kỷ cương hành chính, văn hóa công sở

15/01/2020

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về cơ bản đã quán triệt và thực hiện đúng quy định của Nhà nước và thành phố về công tác tổ chức cán bộ; đồng thời, thực hiện việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại việc quản lý, sử dụng biên chế; sử dụng lao động hợp đồng; thực hiện việc nâng bậc lương; bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng quy định; còn có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố: Tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); sử dụng biên chế, lao động hợp đồng đúng chỉ tiêu được giao; không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm vi phạm về tổ chức cán bộ theo quy định hiện hành.

Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 5) và báo cáo năm (trước ngày 30 tháng 11) về UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ (để kiểm tra, tổng hợp).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh Hoàng