Đồng ý cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty mẹ-Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

12/04/2017

(Chinhphu.vn) - Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng Công ty Thương mại Hà Nội theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội với yêu cầu đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Trong quá trình triển khai, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND TP. Hà Nội hoàn thiện phương án cồ phần hóa Công ty mẹ-Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau cổ phần hóa; quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ-Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; có giải pháp để tránh thất thoát tài sản nhà nước, nhất là nhà, đất ở vị trí thuận lợi, có lợi thế đất ở trung tâm Thủ đô;

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm ổn định tình hình từ cơ sở.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất được giao; đồng thời bàn giao các cơ sở, nhà đất nằm trong quy hoạch, cơ sở nhà, đất Thành phố thu hồi theo đúng các quy định của pháp luật. Quá trình cổ phần hóa bảo đảm thu hút được nhà đầu tư chiến lược, nâng cao trình độ quản lý, chất lượng nhân lực, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; phát triển Tổng Công ty theo đúng phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa đã được phê duyệt và định hướng phát triển của Tổng Công ty. 

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất được giao đúng mục đích, đúng quy định.

Hòa An